SAS controller memo

Gen 1 – LSI SAS1068E

 • PCIe 1.0 x8 – 2GB/s
 • SFF8087 or SFF8484 (4 SAS lanes each)
 • SATA2/SAS1 3Gb/s ~375MB/s
 • SAS bandwidth 3GB/s
 • Has a 2TB SATA drive limit

LSI SAS2008 (9211-8i, 9201-16e/16i, 9200-8e, 9240-8i, 9220-8i, Dell H310, Dell H200) (also SAS2004 4 SAS lane, SAS2116 16 SAS lane)

 • PCIe 2.0 x8 – 4GB/s
 • SFF8087 x2 (4 SAS lanes each) also SFF8088 and SFF8644
 • SATA3/SAS2 6Gb/s ~750MB/s
 • SAS bandwidth 6GB/s

LSI SAS2308 (HP h220, 9205-8i, 9207-8i/8e/4i4e, 9206-16e, Dell H710)

 • PCIe 3.0 x8 – 7.8GB/s
 • SFF8087 x2 (4 SAS lanes each)
 • SATA3/SAS2 6Gb/s ~750MB/s
 • SAS bandwidth 6GB/s
 • runs a bit hot.

LSI 3008 (Dell H330, IBM M1215, HP h240*, 9340-8i)

 • PCIe 3.0 x8 – 7.8GB/s
 • SFF8643 x2 (4 SAS lanes each)
 • SAS3 12Gb/s ~1.5GB/s
 • SAS bandwidth 12GB/s
 • *has SFF8087 *only HP driver (HPsa)

LSI 3408 (Lenovo 530-8i)

 • PCIe 3.0 x8 – 7.8GB/s
 • SFF8643 x2 (4 SAS lanes each)
 • SAS3 12Gb/s ~1.5GB/s
 • SAS bandwidth 12GB/s
 • Tri-Mode for NVMe storage